Över 50 års samarbete med Pall!

Den som forskar mest vet mest.

PALL:

  • bildades 1946 i New York av Dr. David. B. Pall
  • omsätter $3 miljarder
  • har 10,400 anställda
  • investerar årligen $75 miljoner på forskning
  • tillverkar allt sitt filtermedia i egna fabriker
  • är världsledande inom filtrering och separation
  • är en miljömedveten partner
  • leder teknikutvecklingen

Raseborgsgatan 9 Kista, Sweden +46 8 703 01 00

Om Colly

Vi har levererat kunskap och varit ledande i utvecklingen sedan 1957. Det här är kunskap som vi delar med oss av och som ska ge dig extra konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Med vår applikationskunskap förstår vi dig
 som kund och dina behov, vi är gärna med hela vägen från idé till lösning, installation och service. Vi tar ett helhetsansvar för analyser, filterförsörjning och lagerhållning. I vårt laboratorium kan vi analysera oljor och vätskor i din process och 
tar därmed fram den mest kostnadseffektiva lösningen för just dig. En långsiktig partner innebär kostnadsfördelar där vi kan leverera rätt lösning till dina behov med en god förståelse för helheten. Vi vill hjälpa ditt företag och därmed kunna föreslå innovativa funktionslösningar.

Vårt koncept ”ett effektivt filter” är omtalat
 och består av fyra starka grundpelare som samtliga leder till bättre konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. Vi hjälper dig som kund att minska din miljöpåverkan i flera led som samtidigt leder till ökad produktivitet och sänkta kostnader. Vi förbättrar även arbetsmiljön och minskar belastningen för personal som hanterar filter samtidigt som vi ökar tillgängligheten.

Vi finns lokalt nära dig med kontor över hela Sverige. 

SERVICE & INSTALLATION

Vi erbjuder tillsammans med våra välutbildade servicepartners en komplett tjänst när det handlar om allt från felsökning till framtagande av kompletta funktionslösningar med installation på plats. Ombyggnationer, nulägesanalyser och kartläggningar tillhör vår vardag. Vi tillhandahåller uthyrning av filterkärror och aggregat för vattenborttagning.

LABORATORIUM

I vårt eget laboratorium utför vi olje- och vattenanalyser samt filtrerbarhetstester. Vi analyserar och kommer med rekommendationer för att optimera systemens livslängd. Du får tillgång till dina provsvar och rapporter via en webbportal där du även kan följa trenderna på alla dina prover. 

FILTERSKOLAN

Genom våra utbildningar säkerställer vi att våra kunder har tillgång till och förståelse för filtreringens grunder. Vi berättar även hur man designar ett optimalt system. Du får en gedigen och grundlig genomgång av filtreringsteknik och renhetskontroll.  

LAGERHÅLLNING

För att kunna leverera rätt produkt på rätt tid har vi ett stort lager av standardprodukter. Vi har även ett stort lager med kundspecifika artiklar för att hjälpa våra kunder att minska sitt bundna kapital. Utöver detta har vi flera koncept som hjälper till att sänka kostnaderna för hantering av dina specifika behov.  

KVALITETSSÄKRING

Vi jobbar aktivt med att förbättra våra processer för att kunna möta våra kunders krav på hög kvalitet och för att minimera vår påverkan på miljön. Som ett led i detta är vi sedan 1996 certifierade enligt ISO 9001 och sedan 2002 enligt ISO 14001. 

ISO 14001

Vårt ISO 14001 cerifikat från 2002-06-14 gäller för styrning av miljöaspekter anknutna till import, försäljning och distribution av industri-komponenter samt laboratorieverksamhet för utprovning och verifiering av produkters funktion och lämplighet.

ISO 9001

Vårt ISO 9001 certifikat från 1996-11-18 gäller vår verksamhet avseende import, försäljning och distribution av industrikomponenter samt laboratorieverksamhet för utprovning och verifiering av produkters funktion och lämplighet.

Våra kvalitetssäkrade produkter kan levereras direkt in i monteringslinjen utan föregående ankomstkontroll. Kvalitetssystemet innehåller också mycket långtgående datasäkerhet för avbrottsskydd vid t.ex. "on-time" leveranser av kvalitetssäkrade produkter. 

ISO 9001 & 14001 Cerifikat

MILJÖPOLICY

Vi ska som handelsföretag erbjuda våra kunder bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt samt arbeta med ständiga miljöförbättringar av vår verksamhet.

Vi ska minska vår belastning på miljön genom följande åtaganden:

INKÖP

Vid val av leverantörer, produkter och tjänster ska miljöaspekter beaktas för att nå minsta möjliga miljöpåverkan.

PRODUKTER

Vi ska erbjuda våra kunder bästa tänkbara produkter och teknik ur miljösynpunkt. Dessutom ska vi främja användandet av och utbyte till produkter och förpackningar som har minsta möjliga miljöpåverkan samt ger upphov till minsta mängd restprodukter.

TRANSPORTER

Vi ska planera inköp och tjänsteresor för att minska vår miljöpåverkan från transporter.

ARBETSPLATSER/LOKALER

Genom att hushålla med energi och förbrukningsvaror ska vi minska vår miljöpåverkan på våra arbetsplatser. Vi ska med hjälp av källsortering minska mängden osorterat avfall som uppkommer i våra lokaler.

UTBILDNING OCH KOMPETENS

All personal ska utbildas i miljöfrågor utifrån de åtaganden som görs i miljöpolicyn. Vår miljökompetens ska komma våra kunder till godo i samband med ständiga utbildningsseminarier.

LAGAR OCH ANDRA KRAV

Vi ska möta eller överträffa de miljökrav som ställs på oss från myndigheter, kunder och marknad. 

BETALNINGSVILLKOR

LIKVID

Betalningen ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen.

DRÖJSMÅLSRÄNTA

Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad.

KRAVAVGIFT

Vid utskick av påminnelse tas en kravavgift ut på efterföljande räntefaktura med 50 kronor. 

LEVERANS & FRAKTVILLKOR

ENLIGT NL09 SAMT INCOTERMS 2010

PRISER

Alla priser är exklusive mervärdesskatt. Orderdagens priser och rabatter gäller.

INTYG

Underleverantörsintyg tillhandahålles kostnadsfritt medan debitering kan förekomma för andra typer av intyg och certifikat.

EMBALLAGE

Våra priser gäller exklusive emballage.

ANNULLERING

Annullering av order kan endast ske efter överenskommelse och för standardartiklar.
Till detta kommer kostnader för utfört arbete och inköp som vi ej kan annullera.

RETURER

Av oss i förväg godkänd retur krediteras högst 80 % av debiterat pris. Endast obrutna originalförpackningar accepteras.
Kontakta Colly Filtreringsteknik AB, tel 08-703 01 00 och begär registrering av aviserad retur.
Returadress: Raseborgsgatan 9, 164 74 KISTA.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Varorna förblir Colly Filtreringsteknik AB egendom tills full betalning erhållits.